ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร

ปี พ.ศ.2525 วิทยาลัยครูสังกัดกรมการฝึกหัดครูเกิดวิกฤติทางด้านผลิตบุคลากรสายครูที่เกินความต้องการ จึงมีการปรับเปลี่ยนไปเปิดสอนสาขาวิชาการอื่น ๆ จึงได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูงเทคนิคอาชีพ (ทอ.วป.) วิชาเอกวารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ ในปี พ.ศ.2527 ต่อมาในปี พ.ศ.2529 ได้เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ (อศ.ศ.) 2 วิชาเอก คือ วิชาเอกวารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ กับวิชาเอกศิลปะการสื่อสารและการโฆษณา

ปี พ.ศ.2532 มีหลักสูตรนิเทศศาสตร์ 4 ปี โดยสังกัดภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ และมีการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ.2536

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2538 มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏภูเก็ต และได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานจนในที่สุดได้เปลี่ยนจากภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เป็นโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ในปี พ.ศ.2540 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยบัณฑิตที่จบการศึกษาจากโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์จะได้รับวุฒิการศึกษาสาขาศิลปศาสตร์บัณฑิต 

ในปี 2540-2542 มีการเปิดสอน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ และสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ โดยนักศึกษาจะแยกเรียนตามสาขาวิชาที่สนใจในชั้นปีที่ 3

ตั้งแต่ปี 2543-2548 ยังมีการเปิดสอนทั้งสองสาขา แต่จะแยกสาขาวิชาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 บางปีจะมีแค่สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์เพียงสาขาวิชาเดียว ดังนี้

• ปี 2543 มีนักศึกษา 2 ห้อง 431 สาขาวิชาวารสารศาสตร์ 432 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

• ปี 2544 และ 2545 มีนักศึกษา 1 ห้อง คือ 441 และ 451 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

• ปี 2546 มีนักศึกษา 2 ห้อง 461 สาขาวิชาวารสารศาสตร์ 462 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

• ปี 2547-2548 มีนักศึกษา 3 ห้อง 471/481 สาขาวิชาวารสารศาสตร์ 472/482และ473/483 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

ปี 2549-2550 มีนักศึกษา 3 ห้อง แต่เปิดสอนเพียงสาขาวิชาเดียวคือ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษากำหนดให้แต่ละหลักสูตรต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งทางโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์มีอาจารย์ประจำโปรแกรมเพียง 7 คนเท่านั้น จึงเปิดสอนเพียงสาขาการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากมีความพร้อมด้านบุคลากรมากกว่า ที่สำคัญเป็นสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการแรงงานในท้องถิ่นอีกด้วย

ปี 2551 – 2554 จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต รับนักศึกษาปีการศึกษาละสองห้อง โดยหลักสูตรเน้นหนักด้านการประชาสัมพันธ์

      ปี 2555 – หลักสูตรได้มีการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงเป็นหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศบ.) โดยผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในวันที่ 26 เมษายน 2555 และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 
      ปี  2560  - หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560  และสำนักงานคณกรรมการอุดมศึกษารับทราบ เมื่อวันที่  3 กรกฏาคม 2560 
      ปี 2563 ได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด - 19