นักนิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพต้องเก่งคิด เก่งปฏิบัติ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และก้าวทันนวัตกรรมการสื่อสาร 

O1