"หนังกลางแปลง" เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของความบันเทิงที่คู่เคียงกับสังคมไทยมานานและต้องแปรผันไปตามยุคสมัยอย่างเลี่ยงไม่ได้คะ
 
Gen C Reportter นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต พาไปทำความรู้จัก ลุงชวน ตะปิเก็ต ผู้ที่รักและคลุกคลีอาชีพฉายหนังกลางแปลงมา กว่า 32 ปี ที่ยังคงยึดอาชีพฉายหนังกลางแปลงและเก็บสะสมแผ่นฟิล์ม เพื่อหวังไม่ให้หนังฟิล์มหายไปตามกาลเวลา
T1
 

สื่อมัลติมีเดีย