“เชื่อมสัมพันธ์รุ่นพี่ รุ่นน้องนิเทศศาสตร์” 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ในรายวิชาการสร้างสรรค์สื่อใหม่เพื่องานนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ “การใช้โดรนเบื้องต้น” โดยเชิญรุ่นพี่ คุณสุริยา บุญทอง นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ (เสาร์ –อาทิตย์) ซึ่งเป็นมืออาชีพด้านการถ่ายภาพ มาให้ความรู้ในการเริ่มต้นใช้โดรนที่ถูกต้องตามหลักกฎหมาย ให้กับน้อง ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคปกติ (จันทร์ –ศุกร์) 

P1

P3

P7