สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการค่ายนักเขียนนิเทศศาสตร์ โดยได้เชิญคุณสมิตา แจ้งมณี Content Editor และคุณราชินทร์ เสนแก้ว Content Editor & Photographer จาก Wongnai มาบรรยายด้านการสร้างสรรค์เนื้อหา และภาพเพื่อการโฆษณาสินค้าทางสื่อออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้อง 19308 อาคาร 19 ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ

 

W01

W05

W09

W08