กรวีร์ มลิวรรณ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมนำเสนอผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประเภทต้นแบบดีเด่น ระดับภาคใต้ประจำปี 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

W4

W0

W1

w2

W3

W4