สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อสื่อสารตราและสื่อสารการท่องเที่ยว ได้รับเกียรติจากคุณพศิน มณีศรี ผู้บริหารแบรนด์ Blu Monkey Hub and Hotel Phuket เป็นวิทยากรรับเชิญ
ให้ความรู้แก่นักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เกี่ยวกับการบริหารตราและกลยุทธ์การสื่อสารตราโรงแรม Blu Monkey Hub and Hotel
เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2562

Q1

Q2

Q3

Q7