นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้ารับการประเมินสมรรถนะ Digital Literacy เมื่อเร็ว ๆ นี้  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ / สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏภูเก็ต นำโดย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับผู้บริหารและตัวแทนจาก ICDL Thailand / มูลนิธิประเทศสีเขียว และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมการจัดสอบประเมินสมรรถนะ Digital Literacy ของนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี PKRU กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่นักศึกษา ดังที่ปรากฏในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 และ Thailand 4.0 โดยพัฒนาความรู้ความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา พัฒนาหลักสูตรให้มีการจัดการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต พัฒนาอาจารย์ให้มีขีดความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สำหรับการจัดสอบประเมินสมรรถนะ Digital Literacy เป็นความร่วมมือกับ ICDL Thailand และองค์กรพันธมิตร ซึ่งมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับด้วยการใช้เครื่องมือระดับสากล ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพและการประเมินเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษาต่อไปอย่างเป็นระบบ

 

P9

 

P10

P11