นศ. นิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ตเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวสายฟ้าน้อยรุ่นที่ 17
เมื่อวันที่ 17 -20 ตุลาคม 2562 นางสาวดาราววัลย์ นิคมจิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวสายฟ้าน้อยรุ่นที่ 17 ณ โรงแรมพาลาซโซ่ รัชดา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะส่งเสริมและเตรียมความพร้อมของนิสิตนักศึกษา สาขาวิทยุโทรทัศน์ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านสื่อสารมวลชนวิทยุโทรทัศน์ทั่วประเทศ จำนวนประมาณ 30 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพก่อนที่จะจบการศึกษาเข้าสู่ชีวิตการทำงานจริง ทั้งนี้ น.ส.ดาราวัลย์ นิคมจิต นักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้รับคัดเลือกจากผู้จัดโครงการให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพนักข่าว และเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาได้รู้จักใช้ชีวิตในสังคม และจบออกไปเป็นนักข่าวอย่างมีคุณภาพ

 

ThaiBJA

ThaiBJA2

 

สื่อมัลติมีเดีย