7-9 พ.ย. 62 นายสุรเชษฐ์ หนักแน่น นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อย รุ่นที่ 22 ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพมหานคร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สนับสนุนโดยบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำจัด (มหาชน)

การอบรมครั้งนี้นั้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกทักษะให้รู้จักการทำงานในชีวิตจริง และเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ของสถาบันที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับสื่อมวลชนทั่วประเทศ จำนวน 25 คน

ทั้งนี้ นายสุรเชษฐ์ หนักแน่น นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้รับคัดเลือกจากผู้จัดโครงการให้ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ นอกห้องเรียน และเรียนรู้ ฝึกฝน ลงสนามข่าว เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฎิบัติในสถานการณ์จริงๆ เพื่อฝึกฝนการเป็นนักข่าวที่มีคุณภาพและมีจรรยาบรรณของการทำงาน

 

NEWS

สื่อมัลติมีเดีย