เมื่อระหว่างวันที่ 8 -10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 น.ส กันตยา จินตรักษ์ และ น.ส สุวธิดา พลธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบดิจิทัล รุ่นที่ 16 ณ อาคารศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดยสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ การอบรมครั้งนี้นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะการเขียนข่าวที่ถูกต้อง การเรียนรู้และรู้จักข่าวปลอม Bullying & Fake news การเรียนรู้หลักการทำงานเกี่ยวกับ IT ต่างๆ ให้นักศึกได้พัฒนาศักยภาพ โดยการอบรมครั้งนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 33 คน

ทั้งนี้ น.ส กันตยา จินตรักษ์ และ น.ส สุวธิดา พลธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้เป็นหนึ่งในผู้ผ่านการคัดเลือก ให้ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ นอกห้องเรียนที่น่าสนใจยิ่ง

 

NEWS2

 

https://www.nectec.or.th/news/news-pr-news/pirab_digital_16_2019.html

สื่อมัลติมีเดีย