นักศึกษานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ร่วมรับรางวัลผลงานข่าวดีเด่น อันดับ 1 – 3 ในโครงการอบรม “นักข่าวตื่นไฟ” สนับสนุนโครงการโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน


        สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ส่ง 5 นักศึกษานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมการอบรม “นักข่าวตื่นไฟ” ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้สื่อข่าวและนักศึกษานิเทศศาสตร์ มีความรู้เรื่องพลังงานทางเลือกและการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ สำหรับภาคใต้ รุ่นที่ 4 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2563 ณ โรงแรมพาโก้ดีไซน์ ภูเก็ต
        ในการอบรมครั้งนี้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคการนำเสนอข่าวจากนักสื่อสารมวลชนคุณภาพ อาทิ วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ มาโนช พุฒตาล และเรียนรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้าทางเลือก และในภาคปฏิบัตินักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติทำข่าวร่วมกับสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต และได้รับรางวัลผลงานข่าวดีเด่นทั้งสามอันดับ
ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมได้แก่ นายกษิดิ์เดช ปานประเสริฐ นายธนาธร เที่ยงธรรม นายธีรธรรม ลีนิน นายศุภวิช นุ่นปาน และนายพชร ตรีรัตนไพบูลย์
        ขอบคุณภาพจาก FB pageนักข่าวตื่นไฟ

 

PIC1

 

PIC2PIC3PIC4PIC5PIC6

สื่อมัลติมีเดีย