BANNER

 

ข่าวดี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ
) ปีการศึกษา 2563
ประเภทโควตารับตรงสาขาวิชา ตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน พ.ศ.2563
......................................................................................................................
เรียนนิเทศศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อาชีพดี ๆ รออยู่ในอนาคต เช่น นักประชาสัมพันธ์ นักสื่อสารองค์กร
นักสร้างสรรค์งานโฆษณา ผู้สื่อข่าว นักออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดีย ช่างภาพ ฯลฯ
ไปรู้จักเราเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
https://commarts.pkru.ac.th/
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เบอร์โทรศัพท์ 088-7512143
พิเศษฟรีค่าสมัคร 300 บาท

คลิก Link ใบสมัคร
https://forms.gle/KgE2q5e75dzrY6Co6

สื่อมัลติมีเดีย