คู่มือนักศึกษานิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 

COVER

 

คู่มือนักศึกษาภาคปกติ (จันทร์ - ศุกร์) 

 https://drive.google.com/drive/folders/1JWAUH350QuqUBCaXPE31JMBGxSAKlRKW?usp=sharing

คู่มือนักศึกษาภาคปกติ (เสาร์ - อาทิตย์)  

https://drive.google.com/drive/folders/12TAmYoutbKKAFsL1R4eLfZcvJZR91B-F?usp=sharing

สื่อมัลติมีเดีย