มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ในโอกาสที่ นางสาวศศิธร หนูชู และ ทีม นศบ.58 โดยการดูแลของ อาจารย์ยุพิน หะสัน คว้ารางวัลสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนดีเด่น ภาคใต้ ประจำปี 2562 จากกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยจะมีการมอบรางวัลอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2562 สำหรับ ผลงาน “ปลายทาง” สิ้อรณรงค์หยุดสูบบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเป็นผลงานเชิงสร้างสรรค์เรื่องราวผ่านเทคนิคการนำเสนอในรูปแบบภาพยนตร์สั้น (Short Film) สื่อสารออกมาอย่างตรงไปตรงมา กระตุ้นเตือน และสามารถฝากข้อคิดได้อย่างตรงประเด็น จนเป็นที่มาให้ได้รับรางวัลดังกล่าว 

M1

M2