เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ ศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ (องค์กรสาธารณประโยชน์ ทะเบียนเลขที่ 4314) จัดกิจกรรมเวทีประกาศโจทย์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและเยาวชนที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังแนวทางในการนำเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ “คิดดี ไอดอล นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ” ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต้

     ในการนี้ มีนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วม 40 คน ร่วมด้วย นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ MICE และนักศึกษาสาขานวัตกรรมการออกแบบ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ ณ ห้อง 19205 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

PIC8

PIC10

PIC9

สื่อมัลติมีเดีย